top of page

Lokala avtalsrörelsen 2023 nr 5

Efter tuffa förhandlingar har företaget och IF Metall kommit överens om ett ettårigt avtal som  innebär ett lokalt lönepåslag på 1,0% utöver det centrala avtalsvärdet. Det totala  löneutrymmet för perioden 1 april 2023 - 31 mars 2024 blir därmed 5,1%. 


Vi befarar att det lokala lönepåslaget kommer innebära att vi inte minskar lönegapet mot  våra konkurrenter, men gör bedömningen att detta är bästa möjliga överenskommelse i det  osäkra ekonomiska läge vi befinner oss i. 


Parterna är överens om att det liksom tidigare år inte ska  göras någon avräkning på eventuella omplaceringstillägg, att  trapporna i lönesystemet ska räknas upp med 5,1% samt att  den nya lönen ska utbetalas från och med Juni 2023, med  retroaktivitet från 1 April i år. 


Detta avtal löper från 1 April 2023  till 31 mars 2024 (12 månader) 

Centralt 4,1% + Lokalt 1,0% = 5,1% 

Räkna ut den nya lönen genom att  ta din månadslön x 1,051 (5,1%) 

Exempel: 29 589 kr x 1,051 = 31 098 kr …en ökning med 1 509 kr


Under förhandlingarnas gång har vi lyft att tjänstemännen i  många fall kan arbeta hemifrån, något som de allra flesta av  våra medlemmar inte kan göra. Detta har inneburit en slags  löneglidning då tjänstemän har kunnat arbeta på distans. Det  har vi dock inte fått något gehör för av företaget. 


I och med att den lokala överenskommelsen endast sträcker sig över ett år kommer det alltså  att bli nya förhandlingar nästa år. Till dess kommer vi fortsätta att kartlägga vårt löneläge  jämfört med våra konkurrenter och målet är fortfarande att minska gapet under perioden  fram till 31 Mars 2025 då det centrala avtalet löper ut. 


MSS-förhandlarna 

Mikael “Sippa” Johansson 

Marcela Ossandón  

Thomas Nyberg

bottom of page