top of page

Veckobrev 04 2023

Produktionsläget

Produktionen i Södertälje har under hela 2022 haft stora utmaningar med att få leveranser av material och logistiken att fungera fullt ut. Sedan årsskiftet 2023 växlar vi nu upp och vi är i ett bättre läge för att köra produktion och beta av släp och orderbok.

   En viktig anledning är att vi får material och komponenter i rätt volymer och i god tid som gör att MS Chassi kör full produktion. Vi har även haft en hel del logistiska utmaningar som medfört att vi har haft fullt med färdiga fordon och fordon som måste kompletteras ute på gårdarna som inte når kund. Våra kunder har under en tid fått vänta på sina beställda lastbilar men nu ser det ljusare ut med leveranser.


Kommande månader medför en hel del Övertid och SFA+, dels på vår slutmonteringar MS Chassi, DE Motormontering och DT Växellåda/Bakaxel men också på komponentverkstäderna DX och DM.

Framför oss har vi ett planerat stopp på MS, cirka 16 veckor, där man förbereder nya liner för produktion av framtidens lastbilar.

   Det medför att vi gasar på i Södertälje för att sedermera under sommarstoppet (16 v) lämna över till våra systermonteringar i Zwolle och Anger att slutmontera våra lastbilar medan vi står still på MS Chassi.

   Detta säkerställer våra arbetsplatsers och företagets framtid där vi kommer att producera och leverera moderna produkter i världsklass.


Övertid, vad gäller?

Reglerna för övertid hittar vi i Teknikavtalet moment 5 (sidan 24 i blå boken). Där står att:

”Då arbetsgivaren så anser erforderligt bör arbetstagaren, såvida han icke är därtill förhindrad, arbeta på övertid i den utsträckning som denna paragraf medger.”

Arbetsgivaren har alltså rätt att beordra övertid när det finns särskilda skäl, som när det har skett oväntade produktionsstörningar på grund av maskinhaveri eller tillfälliga arbetstoppar. Arbetstagaren måste då jobba om man inte har giltiga skäl, som att man inte har någon barnpassning eller man behöver göra något som inte går att boka om. Man måste inte uppge varför om det är något privat eller känsligt, men en öppen dialog med sin chef brukar fungera bäst.


Därefter står det i avtalet:

”Meddelande om att arbete på övertid ska äga rum även som om förhinder att arbeta på övertid ska lämnas i god tid och senast före sista rast på ordinarie arbetstid”

Arbetsgivaren ska alltså meddela övertiden senast innan sista rasten samma dag. Som sista rast räknas vanligen lunch eller matuppehållet, det kan bero på skiftformen. Det finns inget avtalat om varseltid eller ersättning vid indragen övertid. Om du vet att du har förhinder är det bäst att meddela detta så fort som möjligt. Har du problem med att undantas från övertiden när du har giltiga skäl? Prata med din förtroendevalda!


Det finns ”vanlig” övertid och kollektiv produktionsövertid. All övertid är beordrad, alltså att chefen bestämmer när det ska användas. Arbetaren kan inte på egen hand bestämma att de ska jobba övertid. Övertid och kollektiv produktionsövertid räknas till samma övertidsuttag, se max antal timmar nedan. Kollektiv produktionsövertid planeras för en längre tid eller återkommande och ger en högre ersättning än annan övertid, se sidan 30 i kollektivavtalet.


Begräsningarna finns på sidan 25. Under en kalendermånad får max 50 timmar övertid läggas ut och under ett år 150 timmar. Arbetsgivare och arbetstagare kan också komma överens om ytterligare 50 timmar. De lokala parterna, alltså fack och arbetsgivare, kan också komma överens om mer tid vilket vi har gjort genom SFA-avtalet. Där godkänner vi upp till 225 timmar per år av övertid och +SFA ihopräknat, men även att vi kan använda minustid.

Använder man komptid för att vara ledig så återförs denna tid till övertidsuttaget. Alltså, har jag jobbat 10 timmar övertid och tar sedan ledigt 5 timmar så kommer mitt övertidssaldo att vara 5 timmar. Jag kan därför bli beordrad att arbeta de 5 timmarna igen.

Läs kollektivavtalet här.


Stoppdagar, vad gäller?

Stoppdag Produktion används när större delen av produktionen i Scania Södertälje har behov av att stoppa produktionen under en period, till exempel på grund av brist på delar. Det behöver inte vara stopp samtidigt på de olika produktionsenheterna. Beslutet om att använda stoppdagar tas av Verkstadsklubben och företaget gemensamt. Stoppdag kan bara användas till stopp, inte till extra arbetstid, jämfört med SFA som kan ge både plus och minustid. Det som gäller är:

- Alla ska få info av sin chef om de har Stoppdag eller arbetsdag som planerat

- Stopp läggs ut i hela dagar eller skift, helst i samband med helg eller annan ledighet

- Är du belagd med Stoppdag har du inte arbetsplikt och ska inte stå i beredskap att komma in till arbetet. Att dra tillbaka Stoppdag beslutas av parterna företag och Verkstadsklubben

- Full lön utbetalas

- Vid Stoppdag dras hälften av tiden från medarbetarens nya intjänade arbetstidsförkortning, exempel 8 timmar stopp = 4 timmar från medarbetare, 4 timmar från Scania

- Max 200 timmar får tas ut i Stoppdag. Varje dag du arbetar tjänar du in arbetstidsförkortning. Från 0-100 timmar dras 9 minuter/dag (ungefär hälften) av för att betala stopptidssaldot. Från 101-200 timmar dras 79 minuter/vecka, för att återställa saldot snabbare.

På samma sätt betalar företaget av sin del av skulden. För varje 9 minuter av arbetstidsförkortning som dras räknas 9 minuter av från Scania, eller 79 minuter.

- Redan sparad komptid eller inarbetad övertid påverkas inte

- Vid deltidssjukskrivning har du bara Stoppdag de timmar du skulle ha varit på jobbet

bottom of page