top of page

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är allt som påverkar dig på jobbet. Det handlar om allt från möbler och maskiner till ledarskap och stress. Arbetsgivaren har ansvar för att följa arbetsmiljölagen och skapa en bra arbetsmiljö, men alla som jobbar där ska också bidra. Ju mer du lär dig om arbetsmiljöfrågor desto mer kan du påverka den.

I arbetsmiljön finns det fysiska, psykiska och sociala faktorer som kan påverka dig:

 • Den fysiska arbetsmiljön handlar till exempel om ljud, ventilation, kemikalier och annat som kan påverka dig och din kropp.

 • Den psykiska arbetsmiljön påverkar genom exempelvis arbetets innehåll, organisation, ledarskap, stress och möjlighet att återhämta dig.

 • Den sociala arbetsmiljön handlar till exempel om hur ditt arbete ger dig möjlighet att utvecklas, nya kunskaper och gemenskap med kollegor.

Arbetsmiljöarbete handlar om att skapa trygga, säkra och friska arbetsplatser på alla de här områdena.

Image by Museums Victoria
SAM

SAM
Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren och de anställda ska samverka för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön.

Vad gör skyddsombuden?

DSC_6469.jpg
Skyddsombudet är en förtroendevald medlem vars roll är att företräda sina arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor.

 

Skyddsombudet skall enligt AML kap.6 företräda arbetstagarna i

Arbetsmiljöfrågor och inom sitt skyddsområde sköta följande: 

 • Vaka över skyddet mot ohälsa och olyckfall.

 • Vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven som systematisk Arbetsmiljöarbete.

 • Fortlöpande informera sig om aktuella arbetsmiljöfrågor genom Kontakt med arbetskollegor och arbetsledning.

 • Skaffa sig kunskap om de föreskrifter och instruktioner som gäller inom verksamheten.

 • Delta vid planering och genomförande av arbetsmiljöronder, kartläggning, riskanalyser och andra undersökningar av arbetsmiljön.

 • Delta vid planering av nya och ändringar av lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

 • Delta i upprättande av handlingsplaner •Medverka vid utredningar av tillbud och arbetsskador.

 • På uppdrag av arbetskamraterna framställa önskemål om arbetsmiljöåtgärder till beröd arbetsledning.

 • Samt utöver vad som sagts ovan utföra de uppgifter som följer av arbetsmiljölagen, föreskrifter och Scanias riktlinjer

Arbetsmiljöproblem?

1. Kontakta din närmaste chef om du hittar någon risk eller brist i din arbetsmiljö.

2. Kontakta skyddsombudet om ingen åtgärd görs.

3. Skyddsombudet kontaktar chefen.

Lokalt fackliga:
Lokala huvudskyddsombud på gruppområdena

Vice huvudskyddsombud

Hans Huselius

Mail: hans.huselius@scania.com

Telefon: 08 553 700 81

Hasse 2023 (2)_edited.jpg
bottom of page