top of page

Försäkringar

texttext

Image by Museums Victoria

SAM
Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren och de anställda ska samverka för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön.

Vad gör skyddsombuden?

DSC_6469.jpg
Skyddsombudet är en förtroendevald medlem vars roll är att företräda sina arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor.

 

Skyddsombudet skall enligt AML kap.6 företräda arbetstagarna i

Arbetsmiljöfrågor och inom sitt skyddsområde sköta följande: 

  • Vaka över skyddet mot ohälsa och olyckfall.

  • Vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven som systematisk Arbetsmiljöarbete.

  • Fortlöpande informera sig om aktuella arbetsmiljöfrågor genom Kontakt med arbetskollegor och arbetsledning.

  • Skaffa sig kunskap om de föreskrifter och instruktioner som gäller inom verksamheten.

  • Delta vid planering och genomförande av arbetsmiljöronder, kartläggning, riskanalyser och andra undersökningar av arbetsmiljön.

  • Delta vid planering av nya och ändringar av lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

  • Delta i upprättande av handlingsplaner •Medverka vid utredningar av tillbud och arbetsskador.

  • På uppdrag av arbetskamraterna framställa önskemål om arbetsmiljöåtgärder till beröd arbetsledning.

  • Samt utöver vad som sagts ovan utföra de uppgifter som följer av arbetsmiljölagen, föreskrifter och Scanias riktlinjer

Arbetsmiljöproblem?

Kontakta din närmaste chef om du hittar någon risk eller brist i din arbetsmiljö.

Kontakta skyddsombudet om ingen åtgärd görs.

Skyddsombudet kontaktar chefen.

bottom of page